dernek@yeditepearabuluculuk.org 0 538 624 73 62

TÜZÜĞÜMÜZ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Yeditepe Arabulucular Derneği” dir. Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı, İlke ve Değerleri

Madde 2- Derneğin amacı arabuluculuk mesleğini tanıtmak ve geliştirmektir.

Kişilere ( şahıs ve tüzel ); aralarındaki hukuk uyuşmazlıklarının halli için, 3. bir kişinin yardımıyla, ancak kendi iradelerine dayalı, alternatif bir çözümü özendirirken, bu şekilde toplumsal barışa da katkı sağlamak, çeşitli yöntem ve usuller kullanmak suretiyle, bireysel ve toplumsal farkındalık yaratarak arabuluculuk çözüm yöntemi ile diğer tüm alternatif çözüm yollarının tanıtımını ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Dernek amacını gerçekleşmesi için, hiçbir kurum, kişi ve görüş ile menfaat birliği içinde olmadan, tüm bireyleri eşit kabul eden, inanç ve düşüncelere saygı ve hoşgörü ile yaklaşan beynelmilel ilke ve değerleri kabul ederek benimsemiştir.

 Ayrıca, arabuluculuk ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla, uygulama ve mevzuatın gelişmesine yönelik araştırma ile istatistiki çalışmalar yapmak, üyeleri arasında eğitim, iletişim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak yanında; ulusal ve uluslararası arabuluculuk uygulamalarına destek vermek de derneğin diğer amaçları arasında yer alır.

Derneğin Faaliyet Konuları

Madde 3- Dernek amacına ulaşmak için aşağıda belirlenen faaliyetleri yapar:

3.a.  Arabuluculuk mesleğinin tanıtımını ve bu çözüm yolunun yaygın ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; ulusal ve uluslararası alanda meslek odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları gibi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde tanıtım toplantıları, konferans, panel ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlemek ve/veya düzenlenen organizasyonlara katılmak,

3.b.    Ulusal ve uluslararası alanda amaca yönelik projeler üretmek, hazırlanmış projelere katılmak ve ortak projeler hazırlayarak bunları yürütmek,

3.c.    Arabulucuların mesleki gelişimlerini arttırmak için arabulucuların eğitimine yönelik; sertifika programı, seminerler, konferanslar, forumlar, toplantılar, söyleşiler, tanıtıcı gösteriler ve benzerlerini düzenlemek,

3.d.  Arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatına ilişkin araştırma ve çalışma yapmak, uygulama sırasında doğacak ihtiyaçlara göre, değişiklikler için Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile iletişimde olmak, öneriler hazırlamak,

3.e.  Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak, üyeleri bu merkezden faydalandırmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi süreli ve süresiz basılı yayınlar ve e-bültenler çıkarmak,

3.f.   Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temini ile yaratılacak sağlıklı çalışma ve arabuluculuk görüşmelerin yapılabileceği ortamın, dernekçe uygun görülecek koşullar çerçevesinde, üyelerce kullanılmasını sağlamak, Dernek bu faaliyetleri gerçekleştirmek ve üyelere katkı sağlamak amacıyla, bir dernek merkezi kurarak bu merkezde arabuluculuk uygulamalarının mevzuata uygun şekilde yapılmasını temin etmeye çalışır.Bu merkeze yapılan başvuruların değerlendirilmesi için bir sistem ve organizasyon yapısı oluşturulur.

3.g.   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

3.h.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, alternatif çözüm yolları konusunda faaliyet gösteren dernekler ile federasyon kurmak ve bu alanda çalışan federasyona üye olmak,

3.ı.   Yukarıdaki faaliyet alanları ile ilgili olarak; ihtiyaçlar nispetinde, lokaller, misafirhaneler, sosyal ve kültürel tesisler, ticari işletme kurmak ve işletmek,

3.i.  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3.j.   Amacın gerçekleştirilmesi için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

3.k.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

3.l.Dernek bu faaliyetler için, ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde üçüncü kişiler ve kendisi lehine her türlü hakkı tesis edebilir ve ettirebilir, banka ve benzeri kurumlarda mevduatlarını değerlendirir, ücretli ve/veya gönüllü ücretsiz personel istihdam edebilir, vakıf ve sandık kurabilir, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurabilir ve işletebilir, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir, ulusal ve uluslararası fonlardan yardım, destek ve hibe alabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde   4-   Dernek, yurt içinde ve yurt dışında sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- T.C. vatandaşı olup, fiil ehliyetine sahip, arabuluculuk eğitimi almış ve/veya arabuluculuk eğitimi veren gerçek kişiler ile, dernek amaç ve faaliyetlerine uygun amaç ve faaliyet gösteren tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Onursal üyelik için, arabuluculuk eğitimi almış ve/veya arabuluculuk eğitimi vermek şartı aranmaz.

Resmi arabuluculuk siciline kayıtlı olmayan gerçek kişiler, derneğe kayıtlı üye olsalar dahi, hukuki arabuluculuk hizmeti veremezler.

Derneğe üye olmak isteyenler, iki üyenin yazılı referansı ile dernek merkezine başvurarak Üyelik formunu doldurup Dernek Başkanlığı’na sunarlar. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruyu en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlar, bu karar için esas olan oyçokluğudur.Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez ve sonuç yazılı olarak posta adresine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısının üçü geçmesi halinde, dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelik kayıtları şubelere aktarılır ve yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şubelerce yapılır ve en geç otuz gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde    6-   Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Dernek kararlarına, derneğin amacına, derneğin ilke ve değerlerine, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanun, tüzük ve yönetmeliğine, arabuluculuk etik kurallarına, derneğin belirleyeceği disiplin ve tüzük hükümlerine aykırı davrananlar, arabulucular sicilinden kaydı silinenler, dernek aidatlarını 3 ay üst üste ödemeyip, bir yıl içinde bu konuda ikinci kez yazılı ihtar alanlar, Türk vatandaşlığından çıkan ya da çıkarılanlar yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılabilir.

Çıkarılma kararı, yönetim kurulunca karar tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgilisine yazılı olarak posta, elektronik posta veya başvuranın üyelik başvurusunda bildirmiş olduğu iletişim numarasına sms yoluyla tebliğ edilir.

Üyelikten çıkarılanlar çıkarılma kararının tebliğini takip eden onbeş gün içinde yönetim kuruluna dilekçe vermek suretiyle çıkarılma kararına itiraz edebilirler. Bu itiraz ilk genel kurul toplantısı gündemine alınır ve karara bağlanır. Bu karar nihaidir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8-  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1 -    Genel kurul,
2 -  Yönetim kurulu,
3 -  Denetim kurulu,

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde disiplin kurulu ve benzeri kurullar ve  komisyonlar oluşturulması konusunda yetkilidir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9-   Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Derneğin şubelerinin açılması durumunda; şube sayısı üçe kadar ise Genel Merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısının üçü geçmesi durumunda ise, genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere aktarılarak şubelerin kendi genel kurullarında seçilecek delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

İlk genel kurul, kuruluşu izleyen altı ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Olağan genel kurul, üç yılda bir, Nisan ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına sms gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmışgünden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda; ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; ancak üyenin bu hakkını kullanabilmesi için aidat borcunun bulunmaması gerekir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir; ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli olarak yapılır. Gizli oylamada, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Açık oylama yapılacak ise, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

• Dernek Yönetim, Denetim asil ve yedek üyelerini seçmek,

• Yönetim, Denetim raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

• Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

• Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak,

• Dernek için gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, bu mallar üzerinde üçüncü kişiler lehinde her türlü hakkın tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

• Dernek feshini karara bağlamak,

• Dernek tüzüğü ve kanunların; Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,

• Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat tutarlarını kararlaştırmak,

• Üyelikten çıkarılma kararına karşı yapılan itirazları karara bağlamak,

• Dernek kurullarınca hazırlanacak yönetmelikleri onaylamak,

• Ulusal ve uluslararası federasyonlara kurucu veya üye olarak katılmak veya ayrılmak konusunda karar vermek,

• Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasını kararlaştırmak,

• Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarını kararlaştırmak,

• Derneğin vakıf kurmasını kararlaştırmak,

• Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

• Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkileri kullanmak,

• Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

• Üyelik taleplerinin reddi hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

• Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oy açık sayım ile üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara başkan ya da başkan yardımcısından en az birinin katılması şarttır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

 

Yönetim kurulu üyeleri izinsiz ve mazeretsiz üst üste iki defa yönetim kurulu toplantısına katılmadıkları takdirde yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

•  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

•  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

•  Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

•  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

•  Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

•  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

•  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

•  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

•  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

•  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

•  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

•  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Denetim kurulu, üç yılgörev yapmak üzere üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oy, açık sayımla seçilir. Denetim Kurulu asil üyeleri, seçimi izleyen en geç 15 gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer.

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Dernek yönetim kurulunca karar verilmesi halinde denetim kurulu üyeleri tek başına veya kurul halinde şubelerin kararlarını, işlemlerini ve hesaplarını denetleyerek hazırlayacağı raporu dernek yönetim kuruluna verir. İç denetime esas olacak konularda yönetmelik hazırlar.         

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

• Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500- TL, aylık olarak da 20- TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

• Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin en az %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir, bu oranın yükseltilmesinde karar verilmesinde genel kurul yetkilidir.

• Dernek üyeleri, sonuçlandırdıkları her arabuluculuk faaliyetinden tahsil ettikleri net gelirin %5’ini bir ay içerisinde derneğe bildirir ve gelir olarak derneğe öder.

• Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

• Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

• Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

• Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, ulusal ve uluslararası fonlardan temin edilecek sair gelirler,

• Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

• Sertifika ve eğitim programlarından sağlanacak gelirler,

• Düzenlenecek yönetmelik hükümlerince elde edilecek diğer gelirler,

• Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirler,

• Diğer gelirler.


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 16-Defter tutma esasları;


Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 
Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına, sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17-  Derneğin Gelir ve Giderlerinde Usul

Madde 22- Derneğin gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında, bunun olmadığı durumlarda bankaca düzenlenmiş dekont, hesap özeti gibi belgelerle alınır. Giderler belgelendirilir, dip koçanları, sarf ve gelir-gider belgeleri 5 yıl süreyle saklanır. Dernek parası dernek adına açılacak bir banka hesabında muhafaza edilir. Derneğin gelir ve gider işlemlerindeki diğer usul ve esaslar dernekler mevzuatına tabidir.

Beyanname Verilmesi

Madde 18- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü      

Madde 19- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi


Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.


Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 20-  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21-  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22-  Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23-  Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler


Madde 24- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25-  Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu ocak ayında şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar ise genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler için de birolmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.


Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır; ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar, genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 26- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için kayıtlı tüm üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar nisabı toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.İlk toplantı ve çoğunluğun sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıda toplantı ve karar nisabı olarak üçte iki oranı aranır.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28-  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun bu toplantıda bulunması şartı aranır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yeditepe ArabuluculukDerneği” ibaresi kullanılır.


Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.    

 

Adı ve Soyadı                         Görev Unvanı             
1-    Özgür YÜCEL                  BAŞKAN
2-    Ebru YILDIZ                     GENEL SEKRETER
3-    Çiğdem KORKMAZ          SAYMAN
4-    Aylin ÇORUHLU               BAŞKAN YARDIMCISI
5-    Nuray PALANCIOĞLU      KAPLAN BAŞKAN YARDIMCISIBu tüzük 29 (Yirmidokuz) maddeden ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

DUYURULAR

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk Dernek ...

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması kapsamında, İş...

YAZILARIMIZ